ူသာလြန္ျခင္း အနုပညာ


ခုမွစေရးရတာဘဲ တကယ္မထင္မွတ္စရာေတြေတြ႕ေစရမယ္အာမခံနဲ႕မိတ္ဆက္
ေပးပါ့ရစမိတ္ေဆြ လူတိုင္းခံစားတတ္ၾကတယ္ ခံစားဖူးၾကတယ္မိတ္ေဆြ သငါ့ကိုခုမိတ္ဆက္ေပးခ်င္တာနည္းပညာသစ္မဟုတ္ေပမယ့္ နာက်င္ခံစားမႈအနုပညာ အ
ေျကာင္းမိတ္ဆက္ေပးမလို့ပါမတက္ျဖန္ကစလို့ vote & resteem ေလးေတြဆပးၾကပါလို့ shwe နာမည္ခံတဲ႕ myanmar မ်ား gold ျဖစ္ေစဖို့ပါ thanks
tonight!ဆက္ရန္မ်ားးစြာရိွေသး i know that!

Posted using Partiko Android


Comments 5


Thank you so much for being an awesome Partiko user! You have received a 11.16% upvote from us for your 1695 Partiko Points! Together, let's change the world!

03.07.2019 16:12
0
03.07.2019 23:21
0

Thank you so much for being an awesome Partiko user! We have just given you a free upvote!

The more Partiko Points you have, the more likely you will get a free upvote from us! You can earn 30 Partiko Points for each post made using Partiko, and you can make 10 Points per comment.

One easy way to earn Partiko Point fast is to look at posts under the #introduceyourself tag and welcome new Steem users by commenting under their posts using Partiko!

If you have questions, don't feel hesitant to reach out to us by sending us a Partiko Message, or leaving a comment under our post!

03.07.2019 18:04
0

thanks @partiko

Posted using Partiko Android

03.07.2019 23:20
0