Swimming On Street - Thiết kế nâng cao bằng những bước đơn giản trên Photoshop CC


Hình Ảnh Sản Phẩm:

Untitled-1.png

Video hay nhớ like, share và đăng ký. Đó là nguồn động lực rất lớn để tôi phát triển những Video chất lượng sau này.

My name is Duy. I am a Freelance Graphic Designer. I'm Expert in Photoshop editing & Graphic Design related work. I have a strong portfolio. First of all, you can check my portfolio. If you like my previous work then you can hire me.

Liên hệ Instagram: https://www.instagram.com/creatorhapp...
Liên hệ Facebook: https://www.facebook.com/CreatHappyLife
Pinterest: https://www.pinterest.com/CreatorHapp...

Features (Thỏa mãn yêu cầu):
✔ 100% High-Quality design
✔ 24 Hours Express Delivery
✔ Unlimited revisions until you're Happy
✔ High-quality (300dpi) JPEG, PDF,PNG files
✔ Professional customer service and 24 hrs availability
✔ Full pack of .PSD, .JPG .PDF. PNG. along with all fonts

My Services (Danh sách thiết kế của tôi):
✔ Logo - Thương hiệu
✔ Flyer - Tờ phát
✔ Brochure (Bi-fold or Tri-Fold) - Bìa sản phẩm (sách, báo, biển hiệu quảng cáo,...)
✔ Post Cards
✔ Business Card - Thẻ cá nhân, doanh nghiệp,...
✔Banners
✔Social Media (Facebook, G+, YouTube, Twitter, etc) Covers

  • any other graphic design (bạn có thể xem trên kênh Youtube và yêu cầu tôi)

If you have any question, please feel free to contact me on my profile.
I serve for you. Thank you!

_ Bạn cứ liên hệ tôi khi cần, tôi phục vụ cho bạn! Cảm ơn bạn.

CreatorHappyLife

CHL


Comments 0