Raining night


Raining like cat and dog. :p

Chỉ nằm yên nghe tiếng mưa rơi thôi không làm gì.


Comments 1