Trên xe đường dài mắc mưa


@@ -1,7 +1,7 @@
-Th%E1%BA%BF
+V%E1%BA%ADy
l%C3%A0
@@ -9,47 +9,18 @@
%C3%ACnh
-xa
+th%C3%B4i
nhau%0A
-gi%E1%BB%AFa b%E1%BA%ADn r%E1%BB%99n ng%C3%A0y th%C6%B0%E1%BB%9Dng h%E1%BB%91i h%E1%BA%A3
%0Aem
@@ -88,18 +88,8 @@
r%C6%A1i
-t%E1%BB%ABng gi%E1%BB%8Dt
th%E1%BA%ADt
@@ -101,16 +101,8 @@
n%E1%BA%B1m
-nghi%C3%AAng
nghe


Comments 0