Flower and raindrop


”Giá mà ta thiếp đi một chốc
Tỉnh lại thấy người đang nắm tay
Phải mà người biết trăm cơn mộng
Chỉ nhớ người thôi, nhớ rất đầy.”

The Pride of Dijon, 1789 - Hennessy William John


Comments 0