Daily bread 700


Humility and the fear of the LORD bring wealth and honor and life. (Proverbs 22:4) บำเหน็จของความถ่อมตัวและความยำเกรงพระยาห์เวห์ คือความมั่งคั่ง เกียรติ และชีวิต (สุภาษิต‬ ‭22:4‬) Phần thưởng của sự khiêm-nhượng và sự kính-sợ Đức Giê-hô-va, Ấy là sự giàu-có, sự tôn-trọng, và mạng-sống. ‭‭(Châm-ngôn‬ ‭22:4‬‭) 겸손과 여호와를 경외함의 보상은 재물과 영광과 생명이니라 (잠언 22장 4)
223DE946-EC0F-40D9-8BBC-209A9DE8A3A3.jpeg


Comments 2


안녕하세요 calebkim님

랜덤 보팅 당첨 되셨어요!!

보팅하고 갈께요~

좋은 하루 보내세요!!

Turtle-lv1.gif

13.07.2020 09:58
0

감사합니다

17.07.2020 03:17
0