Daily bread 699


Do not say, "Ill pay you back for this wrong!" Wait for the LORD, and he will deliver you. (Proverbs 20:22) อย่าพูดว่า “ข้าจะแก้แค้นความชั่ว” จงรอคอยพระยาห์เวห์ พระองค์จะทรงช่วยเจ้า (‭‭สุภาษิต‬ ‭20:22‬) Chớ nói: Ta sẽ trả ác. Hãy chờ-đợi Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ cứu-rỗi con. (Châm-ngôn‬ ‭20:22‬‭) 너는 악을 갚겠다 말하지 말고 여호와를 기다리라 그가 너를 구원하시리라 (잠언 20장 22)

E9918C51-BDE7-4C22-A6EA-95EA97D6FF37.jpeg


Comments 0