Daily bread 698


The fear of the LORD teaches a man wisdom, and humility comes before honor. (Proverbs 15:33) ความยำเกรงพระยาห์เวห์จะสอนให้เกิดปัญญา และความถ่อมตัวมาก่อนเกียรติ (‭‭สุภาษิต‬ ‭15:33‬) Sự kính-sợ Đức Giê-hô-va dạy-dỗ điều khôn-ngoan; Và sự khiêm-nhượng đi trước sự tôn-trọng. (Châm-ngôn‬ ‭15:33‬‭) 여호와를 경외하는 것은 지혜의 훈계라 겸손은 존귀의 길잡이니라 (잠언 15장 33)
F3BBE23F-5D3D-473B-949A-E852BD387B24.jpeg


Comments 0