Daily bread 696


The LORD detests lying lips, but he delights in men who are truthful. (Proverbs 12:22) พระยาห์เวห์ทรงเกลียดชังปากที่พูดมุสา แต่ทรงปีติยินดีในคนที่ประพฤติอย่างซื่อสัตย์ ‭‭(สุภาษิต‬ ‭12:22‬) Môi-miệng nói dối-giả lấy làm gớm-ghiếc cho Đức Giê-hô-va; Song ai ăn-ở trung-thành được đẹp lòng Ngài. ‭‭(Châm-ngôn‬ ‭12:22‬‭) 거짓 입술은 여호와께 미움을 받아도 진실하게 행하는 자는 그의 기뻐하심을 받느니라 (잠언 12장 22)
72B1361A-A6C4-49D3-AC6D-70F45B9FA2AB.jpeg


Comments 0