Daily bread 693


To fear the LORD is to hate evil; I hate pride and arrogance, evil behavior and perverse speech. (Proverbs 8:13) ความยำเกรงพระยาห์เวห์คือการเกลียดชังความชั่วร้าย ข้าพเจ้าเกลียดความเย่อหยิ่งและความจองหอง และทางของความชั่วร้ายกับวาจาตลบตะแลง (‭‭สุภาษิต‬ ‭8:13‬) Sự kính-sợ Đức Giê-hô-va, ấy là ghét điều ác; Ta ghét sự kiêu-ngạo, xấc-xược, con đường ác, và miệng gian-tà. ‭‭(Châm-ngôn‬ ‭8:13‬‭) 여호와를 경외하는 것은 악을 미워하는 것이라 나는 교만과 거만과 악한 행실과 패역한 입을 미워하느니라 (잠언 8장 13)
79CE0C5D-DDEF-4984-9DFB-9587902D231C.jpeg


Comments 0