Daily bread 692


For a mans ways are in full view of the LORD, and he examines all his paths. (Proverbs 5:21) เพราะว่าทางของคนก็อยู่ในสายพระเนตรพระยาห์เวห์ และพระองค์ทรงเฝ้าดูหนทางทั้งสิ้นของเขา ‭‭(สุภาษิต‬ ‭5:21‬) Vì các đường của loài người ở trước mặt Đức Giê-hô-va; Ngài ban bằng các lối của họ. ‭‭(Châm-ngôn‬ ‭5:21‬‭) 대저 사람의 길은 여호와의 눈 앞에 있나니 그가 그 사람의 모든 길을 평탄하게 하시느니라 (잠언 5장 21)
4208E0C8-E862-4ACC-93EF-D8852816B70F.jpeg


Comments 0