Daily bread 691


Above all else, guard your heart, for it is the wellspring of life. (Proverbs 4:23) จงระแวดระวังใจของเจ้ายิ่งกว่าสิ่งอื่นใด เพราะทุกสิ่งที่เจ้าทำออกมาจากใจ (สุภาษิต‬ ‭4:23‬) Khá cẩn-thận giữ tấm lòng của con hơn hết, Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. ‭‭(Châm-ngôn‬ ‭4:23‬‭) 모든 지킬 만한 것 중에 더욱 네 마음을 지키라 생명의 근원이 이에서 남이니라 (잠언 4장 23)
12141829-6763-4698-89C9-E8FBAA86EE22.jpeg


Comments 0