Daily bread 690


Trust in the LORD with all your heart and lean not on your own understanding; in all your ways acknowledge him, and he will make your paths straight. (Proverbs 3:5-6) จงวางใจในพระยาห์เวห์ด้วยสุดใจของเจ้า และอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเอง จงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้า แล้วพระองค์เองจะทรงทำให้วิถีของเจ้าราบรื่น (‭‭สุภาษิต‬ ‭3:5-6‬) Hãy hết lòng tin-cậy Đức Giê-hô-va, Chớ nương-cậy nơi sự thông-sáng của con; Phàm trong các việc làm của con, khá nhận-biết Ngài, Thì Ngài sẽ chỉ-dẫn các nẻo của con. (Châm-ngôn‬ ‭3:5-6‬‭) 너는 마음을 다하여 여호와를 신뢰하고 네 명철을 의지하지 말라 너는 범사에 그를 인정하라 그리하면 네 길을 지도하시리라 (잠언 3장 5-6)
2496E333-9391-4747-9004-4DAEEDFD3537.jpeg


Comments 0