Daily bread 689


For the upright will live in the land, and the blameless will remain in it; but the wicked will be cut off from the land, and the unfaithful will be torn from it. (Proverbs 2:21-22) เพราะว่าคนเที่ยงธรรมจะได้อยู่ในแผ่นดิน และคนดีพร้อมจะดำรงอยู่ในนั้น แต่คนอธรรมจะถูกตัดออกจากแผ่นดิน และคนทรยศจะถูกถอนรากออกไป (‭‭สุภาษิต‬ ‭2:21-22‬) Vì người ngay-thẳng sẽ được ở trên đất, Và người trọn-vẹn sẽ còn ở đó luôn luôn. Nhưng kẻ gian-ác sẽ bị truất khỏi đất, Và kẻ bất-trung sẽ bị nhổ rứt khỏi đó. ‭‭(Châm-ngôn‬ ‭2:21-22‬) 대저 정직한 자는 땅에 거하며 완전한 자는 땅에 남아 있으리라 그러나 악인은 땅에서 끊어지겠고 간사한 자는 땅에서 뽑히리라 (잠언 2장 21-22)
CD3D3E27-A81C-4E35-A3C3-CD15BDC33450.jpeg


Comments 0