Daily bread 688


The fear of the LORD is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and discipline. (Proverbs 1:7) ความยำเกรงพระยาห์เวห์เป็นจุดเริ่มต้นของความรู้ คนโง่ย่อมดูหมิ่นปัญญาและการสั่งสอน (สุภาษิต‬ ‭1:7‬) Sự kính-sợ Đức Giê-hô-va là khởi-đầu sự tri-thức; Còn kẻ ngu-muội khinh-bỉ sự khôn-ngoan và lời khuyên-dạy. ‭‭(Châm-ngôn‬ ‭1:7‬‭) 여호와를 경외하는 것이 지식의 근본이거늘 미련한 자는 지혜와 훈계를 멸시하느니라 (잠언 1장 7)
8566052B-3EB0-4F44-8200-A1E09892B3E1.jpeg


Comments 0