Daily bread 686


Let them praise the name of the LORD, for his name alone is exalted; his splendor is above the earth and the heavens. (Psalms 148:13) ให้ทั้งหมดนี้สรรเสริญพระนามพระยาห์เวห์ เพราะพระนามของพระองค์เท่านั้นที่ควรเยินยอ พระสิริของพระองค์อยู่เหนือแผ่นดินโลกและฟ้าสวรรค์ (‭‭สดุดี‬ ‭148:13‬) Cả thảy khá ngợi-khen danh Đức Giê-hô-va! Vì chỉ danh Ngài được tôn cao-cả; Sự vinh-hiển Ngài trổi cao hơn trái đất và các từng trời. ‭‭(Thi-thiên‬ ‭148:13‬‭) 여호와의 이름을 찬양할지어다 그의 이름이 홀로 높으시며 그의 영광이 땅과 하늘 위에 뛰어나심이로다 (시편 148장 13)


Comments 0