Daily bread 470


Because of this oath, Jesus has become the guarantee of a better covenant. (Hebrews 7:22) โดยคำปฏิญาณนี้ พระเยซูจึงทรงเป็นผู้ค้ำประกันพันธสัญญาที่ดีกว่าเก่า ‭‭(ฮีบรู‬ ‭7:22‬) Vì thế, Đức Chúa Jêsus đã trở nên Đấng bảo-lãnh cho một cái giao-ước rất tôn-trọng hơn cái trước. ‭‭(Hê-bơ-rơ‬ ‭7:22‬‭) 이와 같이 예수는 더 좋은 언약의 보증이 되셨느니라 (히브리서 7장 22)


Comments 0