Daily bread 455


And my God will meet all your needs according to his glorious riches in Christ Jesus. (Philippians 4:19) และพระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานทุกสิ่งที่จำเป็นแก่พวกท่านจากทรัพย์อันรุ่งโรจน์ของพระองค์ในพระเยซูคริสต์ (ฟีลิปปี‬ ‭4:19‬) Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy-đủ mọi sự cần-dùng của anh em y theo sự giàu-có của Ngài ở nơi vinh-hiển trong Đức Chúa Jêsus-Christ. (Phi-líp‬ ‭4:19‬) 나의 하나님이 그리스도 예수 안에서 영광 가운데 그 풍성한 대로 너희 모든 쓸 것을 채우시리라 (빌립보서 4장 19)


Comments 0