Daily bread 435


Be on your guard; stand firm in the faith; be men of courage; be strong. Do everything in love. (1 Corinthians 16:13-14) ท่านทั้งหลายจงระมัดระวัง จงมั่นคงในความเชื่อ จงเป็นคนกล้าหาญ จงเข้มแข็ง จงทำทุกสิ่งด้วยความรัก (‭‭1 โครินธ์‬ ‭16:13-14‬) Anh em hãy tỉnh-thức, hãy vững-vàng trong đức-tin, hãy dốc chí trượng-phu và mạnh-mẽ. Mọi điều anh em làm, hãy lấy lòng yêu-thương mà làm. (‭‭I Cô-rinh-tô‬ ‭16:13-14‬) 깨어 믿음에 굳게 서서 남자답게 강건하라 너희 모든 일을 사랑으로 행하라 (고린도전서 16장 13-14)


Comments 0