Daily bread 697


The name of the LORD is a strong tower; the righteous run to it and are safe. (Proverbs 18:10) พระนามของพระยาห์เวห์เป็นหอรบแข็งแกร่ง คนชอบธรรมวิ่งเข้าไปในนั้นและปลอดภัย (‭‭สุภาษิต‬ ‭18:10‬) Danh Đức Giê-hô-va vốn một ngọn tháp kiên-cố; Kẻ công-bình chạy đến đó, gặp được nơi ẩn-trú cao. ‭‭(Châm-ngôn‬ ‭18:10‬‭) 여호와의 이름은 견고한 망대라 의인은 그리로 달려가서 안전함을 얻느니라 (잠언 18장 10)
AB4CD2BF-D79F-4E5E-90DF-70F58B6DBD4A.jpeg


Comments 0