Daily bread 696


Whoever gives heed to instruction prospers, and blessed is he who trusts in the LORD. (Proverbs 16:20) ผู้ใส่ใจพระวจนะ จะเจริญรุ่งเรือง และคนที่วางใจในพระยาห์เวห์จะสุขสบาย ‭‭(สุภาษิต‬ ‭16:20‬) Ai giữ theo đạo-lý tìm được ích; Và ai trông-cậy nơi Đức Giê-hô-va lấy làm có phước thay. ‭‭(Châm-ngôn‬ ‭16:20‬‭) 삼가 말씀에 주의하는 자는 좋은 것을 얻나니 여호와를 의지하는 자는 복이 있느니라 (잠언 16장 20)
4F94320D-9CBC-4971-9AD0-47A518C16A47.jpeg


Comments 1


Thanks God, thanks brothers! God bless you!

17.07.2020 03:18
0