Best posts by Sri Lankans - Steemit ශ්‍රී ලංකා Community - Last Week


Best posts by Sri Lankans in Steemit ශ්‍රී ලංකා Community - Last Week


image.png


image.png

අලුතින් ආපු සියලු දෙනාම ආදරයෙන් පිලිගන්නවා Steemit - Sri Lanka Community එකටGroup එකට Join වෙලා ඔහේ ඉන්න එකේ නම් කිසිම තේරුමක් නැහැ. Group එකේ members ලා වැඩි කරගැනීම අපගේ අරමුණ නෙවෙයි.අපගේ ලොකුම අරමුණ නම් ශ්‍රී ලංකාවේ Community එකට Steemit පිලිබඳ දැනුම වර්ධනය කිරීම සහ Extra income එකක් විදියට Steemit bloging platform එක use කරන්න. ඒ නිසා ඔයාලා මේ Steemit bloging එකට අලුත් නම් ඒ ගැන හරියට ඉගෙන ගෙන මේ වැඩේට බහින්න.
අලුතින් හෝ දැනටමත් මේ field එකේ ඉන්න අයට මේ හා සම්බන්ධ ගැටළුවක් තියෙනවා අහන්න. මේකේ ඉන්න අය ඒවා විහිළුවකට නොගනී. ඔයාලට උදවු කරයි.
👉🏻 First read all the instructions given in this pinned post!
👉🏻 Watch support videos (Sinhala Language ) just type #videos on the telegram group for video series.
👉🏻 Join the Sri Lankan community Telegram chat: https://t.me/steemitSL
👉🏻 For instructions on 500SP newcommer achievement program visit: https://bit.ly/3kehSVy
You can tag @virajherath or @vishwara for any suport related to Newcomers achievements program ( You can earn up to 500 SP )
👉🏻 All the other contest running now :here ( Take a look and participate to earn more Steem )
👉🏻 Share any post by you in Steemit in the group and make sure to comment , upvote and resteem other Sri Lankan's posts

image.png

Weekly Top Picks


1 @pushpika Water for all..... " The Precious" - Kalutara (SRI LANKA)


image.png

It was a beautiful life experience which was interacted with the job scope. Finally it was found the location that shitting salinity would not come. That's because of the step up at the river which hold all the sea water from that line.Read more

2 @a-lass-wonders- BEST SENSORY ACTIVITIES FOR NEWBORN BABIES !!


image.png

Today I’m here with you to share, activities to entertain newborn baby. These are sensory activities done by me during Yohana’s first three months. Sensory play is recommended for babies and toddlers to develop their hand-eye coordination, to develop their gross motor skills. Play that stimulate their vision, hearing, smell the odors, taste, touch is known as sensory play.Read more

3 @amali20 - The life


image.png

We don't always have the chance to be with the people we love in life. Someday we'll need to break away the people we love. And we ,have to be with people we don’t like. we've be work with them. it's sad to be separated from the people we love. it is also sad to measure with people we don't like. Nothing during this life is permanent. Everything is changeable. the sole thing that does not change during this world is change. This is the nature of life.Read more

4 @thimalteb - THE DIARY GAME | 02/04/2021 | Site Meeting Day!!!


image.png

I started to do my normal daily routine by starting to prepare the civil inspection schedule. As the survey supervisor was on leave, I had to mark some toilet tile marking in order to start tiling. After completing that work, I went back to the site office and got ready for the weekly progress review meeting. Around 11.30 am I went to the meeting room and presented the progress of my zone.Read more

5 @masonoliver My Town in Ten Pics : Nattandiya - 03/04/2021


image.png

Nattandiya could be a city, set within the Puttalam District, of North Western Province, Sri Lanka. The city is found twenty five metric linear unit (16 mi) far from Negombo, on Colombo-Negombo-Kuliyapitiya road.Read more

6 @inudi - THE DIARY GAME:02/04/2021 |Although the beginning was rainy, it was a balanced day without any interruption to work...☔ ☔ ♥️♥️


image.png

Then I got ready to prepare lunch around 11.30. After finishing that task, I gave my daughter lunch and took her to a short nap early because she had to wake up early because we were going to the temple this evening.
I also went to bed and watched various videos on Facebook for about an hour getting ready to go to the temple .Read more

7 @dawngrapher - Oneli's First Day @ Beach


image.png

We had no experience taking a little baby into sea water and had to get some advice from a couple of friends who had good experience in this regard. After commitment, we have decided to go to Al Kuram beach where we can reach easily. As it is boring to go out alone we had asked our friend to join us with his wife and son.Read more

8 @nalin10 - Lonely life


image.png

As our Buddha has said, a person who lives a lonely life has less troubles and obstacles.Our Buddha preached in great depth about the isolation of the mind, not the isolation of peopleWhen it comes to isolation between people, you may not be able to understand at the same time. It will bring a lot of deeper meaning.Read more

9 @shalitha - How it will be the next generation internet with Starlink internet


image.png

Starlink Internet is a plan by SpaceX to put 12,000 satellites into LEO (Low Earth Orbit) that provide low latency, high speed, and cheap internet access to everyone, everywhere on the planet.Read more

10 @vishwara - THE DIARY GAME | 04/04/2021 | Releasing Stress For A Productive Week


image.png

Read more

You guys are doing a great work. Keep it up and always try to increase the quality of your posts and use the tags properly for a better reach. Have a nice day !
Thank you

srilanka #weeklypicks #bestposts #booming


Comments 18


great post thank you for sharing, I will participate in this community, and participate hopefully it will be more advanced, good luck always @besticofinder

08.04.2021 04:34
0

Thank you

08.04.2021 05:47
0

Congratulations For All That Has Been Chosen ,, Always Success Make you a friend @besticofinder

08.04.2021 05:00
0

Thank you

08.04.2021 05:47
0

You are welcome, friend

08.04.2021 05:49
0

Congratulations on choosing, and in the future could produce content that is extraordinarily successful for sir @besticofinder

08.04.2021 06:07
0

Thank you my friend

08.04.2021 07:47
0

You are welcome,,

08.04.2021 10:31
0

very nice post

08.04.2021 14:29
0

Thanks Aiya..

08.04.2021 15:40
0

I want to congratulate the chosen ones..
Hopefully with this there will be more and more reliable bloggers here.

Greetings success, greeting compact...
My greetings from the Indonesian community...

08.04.2021 19:41
0

Hi,

Thank you for your contribution to the Steem ecosystem.


If you would like to support us, please consider voting for our witness, setting us as a proxy,or delegating to the project by using one of the following links:
500SP | 1000SP | 2000SP | 3000SP | 4000SP | 5000SP | 10000SP | 100000SP

09.04.2021 05:17
0

It is my honor to be in this group. Thank you for your appreciation which made me confidence to move forward.💪💪💪

09.04.2021 06:15
0

Congrat 🥰

09.04.2021 20:16
0

Congratulations for all the post that has been chosen. Some posts I actually missed to read. Better to seen here. Good luck for everyone.
Always Good help from you . Thanks @besticofinder

10.04.2021 05:16
0

All of the selected posts are very nice, good work sir @besticofinder!🙏

10.04.2021 16:29
0

Congratulation 👍👍

10.04.2021 20:15
0

Very good, I will try to be like all of you.

12.04.2021 21:42
0